T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerinden, özellikle Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar için 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi doğrultusunda Döner Sermaye Projesi olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları:

 • Kontenjan 200 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

 

 • Toplam Kontenjanın % 60’ı üniversitemiz mezunlarına ayrılmıştır.

Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları

ÖĞRETMENLİK ALANLARI

KONTENJAN

İngilizce

20

Teknoloji ve Tasarım

5

Türk Dili ve Edebiyatı

30

Matematik

30

Biyoloji

10

Fizik

10

Kimya

10

Tarih

15

Coğrafya

15

Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, Gemi Makineleri, Gemi Elektroniği, Su Ürünleri)

10

Elektrik Elektronik Teknolojisi (Elektrik, Elektronik)

10

Felsefe

10

İnşaat Teknolojisi (Yapı Tasarımı, Yapı Dekorasyon)

5

Sağlık (Acil Tıp, Çevre Sağlığı, Radyoloji, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Sekreterlik, Anestezi, Ortopedik Protez-Ortez, Diş Protez, Hemşirelik)

20

TOPLAM

200

 • Bölüm ve/veya Programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar başvuru sayısı kontenjanın çok üzerinde gerçekleşen alanlara aktarılacaktır. Aynı şekilde Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunlarına veya diğer üniversite mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar aynı gruptaki diğer alan mezunları için kullanılacaktır. Kontenjanların aktarımından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yürütme ve değerlendirme komisyonu yetkilidir.

 

Başvuru Koşulları:

 • Programa sadece Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 Tarih ve 80 Sayılı kararı ile 12.07.2010 Tarih ve 74 Sayılı kararı ile öğretmen olarak atanacakları belirtilen programları gösteren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” de yayınlanan bölümlerden mezun olanlar başvurabilirler.
 • Adayların mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az  2.00 olmalıdır. (Adayların sıralamasında dörtlük sisteme göre verilen notları yüzlük sisteme dönüştürülerek kullanılacaktır.)
 • İkinci Anadal yapan mezunlar da gerekli koşulları sağlamaları halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapabilirler.  Öğrencinin, Anadal lisans programı ile İkinci Anadal lisans programının, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile 12.07.2010 Tarih ve 74 Sayılı kararı gereği, ilgili çizelgede yer alması hâlinde, iki programdan birini tercih etmesi gerekir.

 

Ön Kayıt:

 • Adaylar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtlarını 3–7 Ekim 2011 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna yapacaklardır.
 • Süresi içinde ulaşmayan ya da eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılacak başvurularda, belgelerin ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na en son  7 Ekim  2011 tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.
 •  

Ön Kayıtta İstenen Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi (TIKLAYINIZ)
  • Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği
  • Not Dökümü (Transkript) belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
  • Adayın mezun olduğu lisans programına merkezi sınavla yerleştirildiği yılda aldığı ÖSS sonuç belgesi

 

Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı:

 • Değerlendirme mezuniyet not ortalamasına göre en yüksekten başlayarak kontenjan dâhilinde sıralanacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde ÖSS puanlarına bakılacaktır.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi almaya hak kazanan asil ve yedek adaylar 11 Ekim 2011  Karadeniz Teknik Üniversitesi İnternet Sayfasında (www.ktu.edu.tr) yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 

Kesin Kayıt:

 • İlan Edilen Listelere göre asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları 13-19 Ekim 2011 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna yapılacaktır.
 • Kontenjan açık kaldığı takdirde, 20 Ekim 2011 tarihinde itibaren yedek ilanı yapılıp, 4 Kasım 2011 tarihine kadar her iki günde bir kesin kayıt yaptırmayan yedek aday sayısı kadar yedek adayın ilan edilen sıraya göre kesin kayıtları yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdanın onaylı fotokopisi
 4. Eğitim Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığına dair banka makbuzunun aslı

 

Eğitim Katkı Payı:

 • Başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan adaylar KTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yönergesi gereği Eğitime Katkı Payı olarak 2 054 TL ödeme yapacaklardır (Tablo 2). Eğitime katkı payı T.C. Ziraat Bankası’nın KTÜ Kanuni Yerleşkesindeki Üniversite Şubesi TR78000100122511825144–5003 IBAN Numaralı hesabına aşağıda belirtilen ödeme takvimine göre yatırılıp, alınan makbuzlar süresi içerisinde mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Taksitleri süresi içerisinde yatırmayanlara yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

 

Tablo 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Katkı Payı Ödeme Planı.

Taksit Sayısı ve Dönemi

Aylık Taksit Tutarı, TL

1

Kesin kayıt sırasında                

554 TL

2

18 Kasım 2011 tarihine kadar   

200 TL

3

23 Aralık 2011 tarihine kadar   

300 TL

4

24 Şubat 2012 tarihine kadar   

500 TL

5

23 Mart 2012 tarihine kadar   

300 TL

6

20 Nisan 2012 tarihine kadar  

200 TL

TOPLAM

2 054 TL

 

Programın Yürütülmesi:

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bir Rektör Yardımcısı, Fatih Eğitim Fakültesi Dekan ve bir Dekan Yardımcısından oluşan bir Komisyon tarafından yürütülür.
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı mezunlara 14 haftalık 2 yarıyıl olarak uygulanır.
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı toplam 26 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri Tablo 3’te gösterilmiştir. Bu dersler belirtilen sıra ile verilir.

 

Tablo 3. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Okutulacak Dersler

 

BİRİNCİ YARIYIL

İKİNCİ YARIYIL

Sıra

Dersin Adı

T

U

K

Sıra

Dersin Adı

T

U

K

1

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

1

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

2

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

2

Özel Öğretim Yöntemleri

3

2

4

3

Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2

0

2

3

Rehberlik

2

0

2

4

Program Geliştirme ve Öğretim

2

0

2

4

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

5

Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

 

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

 

Yarıyıl Toplamı

12

0

12

 

9

10

14

 

Genel Toplam

21-10-26

 

  • Dersler,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Takvimine uygun şekilde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz ve Bahar Yarıyıllarında Fatih Eğitim Fakültesi’nde hafta sonunda yürütülecektir.
  • Derslere 22 Ekim 2011 Cumartesi günü başlanacak ve ders programı http://www.fatih.ktu.edu.tr adresinde dersler başlamadan önce ilan edilecektir. 
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında derslerin ve sınavların yürütülmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

 

İletişim:

Yazışma Adresi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
TRABZON, 61080

 

Telefon (Öğrenci İşleri D. Bşk.):
+90 (462) 377 4127
+90 (462) 377 2417
+90 (462) 377 25 12
+90 (462) 325 31 63

E-posta: fedek@ktu.edu.tr